top of page
Meet5 Logo-Icon RGB_edited.png

Algemene voorwaarden

De volgende vertaling dient de begrijpelijkheid. Rechtsgeldig is de originele Duitstalige variant die te vinden is via https://www.meet5.de/agb.

Inleiding

Meet5 GmbH, Ostparkstraße 11, 60314 Frankfurt am Main (hierna ook: "exploitant"), biedt een kennismakingsplatform aan in de mobiele app MEET5 (hierna: "mobiele app" of "MEET5"). Iedere gebruiker die geregistreerd is op MEET5 kan zich aansluiten bij verschillende groepen met een in principe beperkt aantal deelnemers van andere gebruikers of een nieuwe groep openen. Elke persoon die gebruik maakt van de diensten die door de exploitant in de app worden aangeboden, wordt beschouwd als een gebruiker.

De volgende Algemene Voorwaarden (hierna "AV") zijn van toepassing op de registratie bij MEET5. Voor zover in de AV een mannelijke vorm wordt gebruikt, omvat dit alle geslachtsvormen

 1. Geldigheid

 2. Omvang van de dienstverlening

 3. Sluiting van het contract

 4. Herroepingsrecht voor consumenten

 5. Bepaling gegevensbescherming

 6. Beëindiging van gratis lidmaatschap; rechten van de exploitant met betrekking tot lidmaatschap

 7. Auteursrecht, gebruiksrechten, verlenen van rechten

 8. Plichten van de gebruiker

 9. Plichten in verband met geüploade profielfoto's

 10. Garantie, aansprakelijkheid

 11. Belangrijke informatie in het bijzonder over aansprakelijkheid tijdens activiteiten

 12. Overname van het contract door derden

 13. Slotbepalingen, diversen

 

 

1. Geldigheid

1.1 Deze AV regelen de voorwaarden waaronder de mobiele app mag worden gebruikt. De Gemeenschapsregels, die de exploitant publiceert op zijn website en in de app, zijn ook van toepassing. De AV en de community-regels zijn ook van toepassing als de service van buiten de Bondsrepubliek Duitsland wordt gebruikt. Door registratie bij MEET5 erkent de gebruiker dat hij de AV en community-regels heeft gelezen en begrepen en deze accepteert.

1.2 Afwijkende regelingen en in het bijzonder voorwaarden van de gebruiker die in strijd zijn met de AV behoeven de schriftelijke toestemming van de exploitant om geldig te zijn.

2. Omvang van de dienstverlening

 

2.1 De exploitant van MEET5 biedt verschillende diensten aan in de vorm van een app waarmee gebruikers andere gebruikers kunnen leren kennen in de context van een activiteit, bijvoorbeeld in een restaurant of andere vrijetijdsbesteding.

2.2 MEET5 is gerechtigd om derde dienstverleners en plaatsvervangers te belasten met de levering van delen of het gehele dienstenpakket.

2.3 Door het invoeren van het e-mailadres of het gebruik van de Connect-functie door de gebruiker is het mogelijk om een gebruikersspecifiek account aan te maken dat met alle (mobiele) eindapparaten toegankelijk is.

2.4 Normale leden mogen MEET5 alleen gebruiken voor puur privé, niet-commerciële doeleinden. Alleen geselecteerde sponsor- en samenwerkingspartners hebben het recht om commerciële activiteiten op Meet5 te plaatsen. Deze profielen zijn altijd gemarkeerd als "Partner" of "Adverteerder" en de activiteiten zijn tevens gemarkeerd als "Gesponsord".

2.5 De gebruiker maakt geen aanspraak op een minimum aantal, een minimum omvang of een specifieke soort, vorm of kwaliteit van de online diensten. Evenzo maakt de gebruiker geen aanspraak op een bepaalde soort, vorm of kwaliteit van MEET5 en/of de functies. De exploitant van MEET5 heeft het recht om MEET5 en de op MEET5 geplaatste functies zonder opgaaf van redenen, maar in het bijzonder vanwege technische of economische ontwikkelingen, aan te passen, te wijzigen en aan te vullen, waarbij dit tijdig via de website en app wordt aangekondigd. De exploitant van MEET5 behoudt zich het recht voor om de exploitatie van MEET5 op elk moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen; in dit geval worden bestaande contracten van de Opdrachtgever met de exploitant nog steeds nagekomen en vervolgens automatisch beëindigd aan het einde van de betreffende abonnementsperiode; indien van toepassing moeten abonnementen die via de Google Play Store of Apple App Store zijn afgesloten, daar door de gebruiker worden beëindigd.

3. Sluiting van het contract, aanvang van het contract, prijzen

3.1 De overeenkomst tussen MEET5 en de gebruiker komt tot stand na kosteloze registratie door de gebruiker op de mobiele app.

3.2 De gebruiker kan zich gratis registreren door het registratieformulier in te vullen. Als alternatief kan hij zich registreren via verbindingsfuncties van derde aanbieders (bijv. Facebook Connect). In dit geval worden geselecteerde gegevens van de respectievelijke profielen van de gebruiker overgedragen aan de MEET5-database. Bij de registratie via de Connect-functies gaat de gebruiker akkoord met de respectieve voorwaarden van de derde aanbieders en geeft hij toestemming voor de overdracht van bepaalde gegevens aan de MEET5-database.

3.3 Het gebruik van de dienst is gratis voor de basisfuncties. De gebruiker kan tegen betaling verschillende toegevoegde waarden ("Premium- en Clubfuncties") kopen. De respectievelijke prijzen worden voor de definitieve aankoop duidelijk en zichtbaar aan de gebruiker getoond in de mobiele app. MEET5 behoudt zich het recht voor deze prijzen op onbepaalde tijdstippen in de toekomst te wijzigen; de wijzigingen worden dan van kracht bij de eerstvolgende boeking of abonnementsverlenging; boekingen die ten tijde van de wijzigingen reeds bestonden, worden tot het einde van de looptijd op basis van de oude prijzen voortgezet.

3.4 De boeking en betaling van Premium- en Club-functies voor 1, 3, 6 en 12 maanden vindt plaats via de Google Play Store of de Apple App Store. De contractpartner of directe ontvanger van de betaling voor het afsluiten van het Premium en Club abonnement is in dit geval de desbetreffende App Store. Het abonnement kan ook alleen rechtstreeks via de betreffende App Store worden opgezegd, niet via MEET5. Het abonnement wordt automatisch verlengd afhankelijk van de door de gebruiker gekozen periode, tenzij de gebruiker het opzegt binnen de aangegeven periode van 24 uur tot het einde van de betreffende periode.

3.5 De door MEET5 aangeboden "in-app" aankopen ontgrendelen exclusieve functies in de mobiele app. Betalingen worden verwerkt via Google Play of de iTunes App Store van waaruit je de app oorspronkelijk hebt geïnstalleerd. Je kunt de toepasselijke regels en het beleid voor in-app aankopen rechtstreeks in de app stores bekijken.

3.6 De boeking en betaling van Premium- en Club-functies via de MEET5 webshop verloopt via de exploitant. Indien de overeenkomst aan het einde van de eerste termijn niet wordt opgezegd, wordt deze automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Na verlenging van het contract wordt het voor de eerste termijn overeengekomen betalingsbedrag om technische redenen vooraf geïnd/aan de gebruiker in rekening gebracht, hoewel de Premium- en Clubfuncties te allen tijde met een opzegtermijn van een maand kunnen worden beëindigd; in dit geval wordt het reeds vooruitbetaalde bedrag pro rata (overeenkomend met de nog niet gebruikte periode) terugbetaald.  

3.7 De gebruiker kan zich alleen onder zijn eigen naam registreren. Hij moet ouder zijn dan 18 jaar en een natuurlijk persoon zijn. De tijdens de registratie verstrekte gegevens moeten volledig en waarheidsgetrouw zijn. Registratie onder een pseudoniem of een onjuist e-mailadres is niet toegestaan. De persoonlijke toegangsgegevens moeten door de gebruiker vertrouwelijk worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven. Per gebruiker mag slechts één gebruikersaccount worden aangemaakt. Bestaande gebruikersaccounts moeten worden verwijderd voordat een nieuw gebruikersaccount wordt geregistreerd.

3.8 De exploitant behoudt zich het recht voor om de registratie van gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren. In dat geval worden de door de gebruiker verstrekte gegevens onmiddellijk gewist.

4. Herroepingsrecht voor consumenten

 

4.1 Indien de gebruiker woonachtig is in een land van de Europese Unie, geldt het volgende herroepingsrecht voor consumenten voor het gebruik van MEET5 in het kader van het afsluiten van betaalde abonnementen via de MEET5-webshop; eventuele abonnementen die de gebruiker afsluit via de Google Play Store of Apple App Store blijven hierdoor onaangetast; de gebruiker dient zich uitsluitend te wenden tot de aanbieders van de respectievelijke App Stores om eventuele rechten van verzet hiertegen uit te oefenen:

Herroepingsbeleid

De gebruiker heeft het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract is gesloten.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de gebruiker de herroeping van het contract meedelen aan de exploitant van MEET5 door middel van een duidelijke verklaring (bijv. per brief of e-mail) aan support@meet5.nl of aan MEET5 GmbH, Ostparkstraße 11, 60314 Frankfurt am Main. De gebruiker kan hiervoor het onderstaande modelformulier voor annulering gebruiken en opsturen. Als de gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, stuurt de exploitant van MEET5 onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de herroeping.

 

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat de gebruiker de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Indien de gebruiker het contract herroept, zal de exploitant alle betalingen die de exploitant van de gebruiker heeft ontvangen onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop de exploitant de kennisgeving van de herroeping van het contract heeft ontvangen, aan de gebruiker terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruikt de exploitant hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de gebruiker; in geen geval wordt de gebruiker kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Als de gebruiker een contract voor een dienst herroept nadat hij zijn verzoek om vervroegde levering van de dienst tijdens de herroepingstermijn heeft gemeld en de exploitant vervolgens is begonnen met de uitvoering van het contract tijdens de herroepingstermijn, betaalt de gebruiker de exploitant een bedrag dat, in vergelijking met de contractueel overeengekomen totale prijs, evenredig overeenkomt met de diensten die de exploitant tot het moment van herroeping heeft geleverd.

 

4.2 Voorbeeldformulier voor herroeping

 

Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar

 

MEET5 GmbH, Ostparkstraße 11, 60314 Frankfurt am Main, e-mail: support@meet5.nl

 

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van

 

van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) 

_________________________________________________________________________

 

Besteld op (*)/ ontvangen op (*): ____________________________

 

Naam consument(en): _____________________________

 

Adres van consument(en): ___________________________

 

____________________________ _________________________

 

Handtekening van de consument(en) Plaats, datum

 

(alleen bij communicatie op papier)

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

5. Gegevensbeschermingsbepalingen

 

5.1 De gegevensbeschermingsbepalingen van MEET5 zijn van toepassing op alle gebruikers en maken deel uit van het contract dat bij de registratie met de gebruiker wordt gesloten.

5.2 Ze zijn beschikbaar op de website en de app onder "Gegevensbescherming".

 

6. Beëindiging van het gratis lidmaatschap; rechten van de gebruiker met betrekking tot het lidmaatschap

6.1 De gebruiker kan het contract te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde functie in de app (Instellingen --> Account verwijderen).

6.2 De exploitant van MEET5 kan het contract te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn buitengewoon beëindigen, indien de gebruiker deze AV schendt.

6.3 De exploitant van MEET5 zal gebruikersaccounts verwijderen die verboden inhoud via de app verspreiden. Dit omvat alle inhoud (zie ook §8.2) die volgens deze AV ontoelaatbaar is.

6.4 Van deelnemers aan MEET5-activiteiten die drie achtereenvolgende activiteiten niet zijn verschenen zonder afmelding, wordt het lidmaatschap onherroepelijk beëindigd. Na beëindiging van het MEET5-lidmaatschap worden alle gegevens van de gebruiker verwijderd, tenzij deze nodig zijn voor het bewijs van een onrechtmatige daad van de gebruiker.

6.5 De exploitant van MEET5 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gegevens die in het kader van een contractbeëindiging zijn verwijderd. Er bestaat ook geen aanspraak op herstel van de gewiste gegevens. Bij voorlopige uitsluiting of buitengewone beëindiging blijven verdere aanspraken van de exploitant van MEET5 onaangetast.

6.6 Beëindiging van het lidmaatschap jegens de exploitant leidt niet automatisch tot beëindiging van abonnementen die de klant via de Google Play Store of via de Apple App Store heeft afgesloten. Het betreffende abonnement kan alleen direct via de betreffende App Store worden beëindigd, niet via MEET5.

6.7 De exploitant heeft het recht om profielbeschrijvingen en alle andere profielinformatie van de gebruiker die niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden en/of community-regels van MEET5, ook zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

6.8 De exploitant heeft het recht om de functionaliteiten of profielen van de gebruiker tijdelijk te deactiveren of permanent te verwijderen als de gebruiker de AVG en/of de community-regels overtreedt; hetzelfde geldt als andere gebruikers bij de exploitant aanhoudende klachten over de gebruiker hebben ingediend op grond van overeenkomstige overtredingen. In dit verband behoudt de exploitant zich het recht voor om, indien nodig, chats te bekijken en te controleren die door andere gebruikers zijn gemeld op basis van overeenkomstige klachten in overeenstemming met het beginsel van dubbele controle om overeenkomstige schendingen te verifiëren of uit te sluiten.

6.9 De exploitant heeft het recht om profielen die langere tijd niet actief zijn permanent te verwijderen.

 

7. Auteursrecht, gebruiksrechten, verlening van rechten

 

7.1 MEET5 en de onderliggende software zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant van MEET5 niet worden gebruikt of gewijzigd buiten het eenvoudige gebruiksrecht dat voor het gebruik van de app is verleend.

7.2 Ook het ontwerp van MEET5 en in het bijzonder de inhoud die op de website en de app is geplaatst (bijvoorbeeld databases, foto's, afbeeldingen, video's of teksten) zijn auteursrechtelijk beschermd of vallen onder andere wetten ter bescherming van intellectueel eigendom en zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van de exploitant van MEET5 of de respectieve rechthebbenden.

7.3 De exploitant krijgt het niet-exclusieve, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare gebruiksrecht, onbeperkt in tijd en ruimte, om de door de gebruiker geüploade en door de gebruiker gepubliceerde content te gebruiken ten behoeve van de dienstverlening van MEET5 en de exploitatie van de app, in het bijzonder om deze op te slaan, te publiceren en te delen met andere gebruikers.

7.4 In dezelfde mate (§ 7.3) wordt aan de exploitant het gebruiksrecht verleend om de titels en beschrijvende teksten van de via MEET5 georganiseerde activiteiten / evenementen, alsmede de overige gegevens en informatie die daarmee verband houden (bijv. locatie, datum, tijd, etc.) buiten MEET5 te publiceren, in het bijzonder via evenementenplatforms van derden. Bovendien verleent de gebruiker aan alle andere gebruikers van MEET5 een eenvoudig gebruiksrecht, onbeperkt in tijd en plaats, op de door hem gecreëerde titels en beschrijvende teksten voor gebruik binnen MEET5, zodat deze inhoud bijvoorbeeld ook door andere gebruikers kan worden gebruikt voor de planning van hun eigen activiteiten / evenementen via MEET5.

 

8. Plichten van de gebruiker

 

8.1 De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de verstrekte persoonlijke informatie. Bovendien verzekert de gebruiker dat deze informatie waarheidsgetrouw is. Informatie over de leeftijd (niet de geboortedatum), de profielfoto en andere informatie die de gebruiker in zijn profiel publiceert, zijn in principe zichtbaar voor alle andere gebruikers binnen MEET5.

8.2 De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud die hij in de app publiceert en met andere gebruikers deelt. De gebruiker verplicht zich geen intimiderende, beledigende, discriminerende, seksistische, lasterlijke, pornografische, bedreigende, geweld verheerlijkende, racistische, rechts/links-extremistische of andere moreel verwerpelijke of illegale inhoud of voorstellingen op MEET5 te creëren, te publiceren of te verspreiden. De gebruiker is verplicht zich respectvol te gedragen tegenover alle andere gebruikers. Het is verboden wettelijk beschermde afbeeldingen, namen, termen en andere materialen te gebruiken, tenzij de gebruiker over de noodzakelijke gebruiksrechten beschikt; dit geldt in het bijzonder voor de persoonlijke rechten van de op de afbeeldingen afgebeelde personen, evenals voor auteursrechten, naamrechten en etiketteringsrechten van derden, zoals handelsmerken. Indien nodig zal de exploitant van MEET5 content en gebruikersaccounts die in strijd zijn met de AVG zonder nadere aankondiging verwijderen.

8.3 De gebruiker is verplicht om deel te nemen aan gearrangeerde activiteiten zolang hij deze niet annuleert in de app met behulp van de functie "Activiteit verlaten". 

 

8.4 De gebruiker is verantwoordelijk voor zichzelf bij alle activiteiten. In het bijzonder heeft de exploitant geen toezichthoudende of andere beschermende plicht met betrekking tot activiteiten die via MEET5 zijn gearrangeerd, ongeacht wie de activiteiten heeft geïnitieerd.

8.5 De deelnemer is verplicht zich tijdens de activiteiten respectvol te gedragen tegenover alle andere deelnemers. De deelnemer verplicht zich tijdens activiteiten van MEET5 geen intimiderende, beledigende, discriminerende, seksistische, lasterlijke, pornografische, bedreigende, geweld verheerlijkende, racistische, rechts/links-extremistische of andere moreel verwerpelijke of illegale inhoud te verspreiden.

8.6 Overtreding door de gebruiker van voornoemde contentverboden geeft de exploitant van MEET5 het recht de door de gebruiker geplaatste of anderszins aangetaste content te verwijderen en/of het MEET5-account van de gebruiker te verwijderen. De beslissing hierover is ter beoordeling van de exploitant.

8.7 De gebruiker is verplicht passende maatregelen te nemen om zijn toegangsgegevens te beveiligen en in het bijzonder om onbevoegd gebruik van zijn gegevens door derden te voorkomen. Als ongeoorloofde toegang tot de gebruikersaccount wordt opgemerkt of vermoed, moet de exploitant van MEET5 onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

8.8 De gebruiker verbindt zich ertoe in geen geval gebruik te maken van de toegangsgegevens van derden.

8.9 De gebruiker verbindt zich ertoe de toepasselijke wetten en wetgeving na te leven bij het gebruik van de online diensten.

8.10 Diensten van de exploitant van MEET5 en in het bijzonder de toegang tot het persoonlijke MEET5-account mogen niet worden doorverkocht, kosteloos of tegen betaling aan derden worden overgedragen of - op welke wijze dan ook - worden gebruikt met de bedoeling winst te maken. De gebruiker is jegens de exploitant van MEET5 aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door de ongeoorloofde openbaarmaking van de toegang tot MEET5.

8.11 De gebruiker verplicht zich om in het eerste chatbericht geen alternatieve contactmogelijkheden uit te wisselen met andere gebruikers, zoals het telefoonnummer en het e-mailadres of profielen van online platforms, zoals Instagram en Facebook. Ook mag de gebruiker geen contactmogelijkheden buiten de app opgeven of publiceren in zijn/haar openbare profiel. In geval van overtredingen heeft de exploitant te allen tijde het recht, ook zonder voorafgaande kennisgeving, overeenkomstige informatie van het profiel te verwijderen en/of permanent te wissen.

8.12 De gebruiker verplicht zich MEET5 en de daarin aangeboden functionaliteiten uitsluitend te gebruiken in de zin van het platform; elk ander gebruik (bijv. voor de verkoop van tickets, gebruik voor commerciële doeleinden of reclame voor bedrijven, het vragen van geld voor deelname aan activiteiten, etc.) is verboden.

8.13 Overtredingen van de AVG en/of de Gemeenschapsregels alsmede alle andere juridische overtredingen dienen onmiddellijk aan de exploitant te worden gemeld. Indien nodig kan de gebruiker dienovereenkomstige klachten richten aan de exploitant; deze klachten dienen alle noodzakelijke informatie te bevatten, zodat de exploitant de betreffende beschuldiging onmiddellijk kan controleren. Louter vloeken en/of ongegronde klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

9. Verplichtingen in verband met geüploade profielfoto's

9.1 Voor de veiligheid van andere gebruikers zijn gebruikers verplicht een profielfoto op MEET5 te uploaden. De wettelijke bepalingen (in het bijzonder wetten met betrekking tot de bescherming van minderjarigen, auteursrecht en persoonlijke rechten) moeten worden nageleefd. De profielfoto kan zichtbaar zijn voor andere gebruikers zolang het MEET5-gebruikersaccount niet is verwijderd.

9.2 De profielfoto moet altijd de maker van het profiel zelf tonen. Extreem bewerkte foto's, stripfiguren, avatars, dieren etc. worden niet geaccepteerd. Vrijetijdsfoto's (bijv. bij het uitoefenen van een hobby) worden geaccepteerd.

9.3 Voor de profielfoto moet een zo recent mogelijke foto worden gekozen die niet ouder is dan vijf jaar. In het bijzonder worden kinder- en jeugdfoto's van een gebruiker niet geaccepteerd als profielfoto. De gebruiker moet herkenbaar zijn op de profielfoto. Als er meerdere personen op de foto staan, moet de gebruiker duidelijk herkenbaar zijn op de foto.

9.4 Er mogen geen wapens, illegale drugs, beledigende of discriminerende gebaren zichtbaar zijn op de foto en de foto zelf mag niet agressief, bedreigend of pornografisch zijn. Profielfoto's mogen ook geen vlaggen of politieke inhoud op de voorgrond hebben. De profielfoto's mogen geen primaire of secundaire geslachtskenmerken tonen, maar ook het tonen van seksuele handelingen/insinuaties is niet toegestaan.

9.5 Er bestaat geen recht op activering van een profielfoto. De exploitant van MEET5 behoudt zich het recht voor om de foto's te verwijderen als deze in strijd zijn met een van de bovenstaande regels of anderszins in strijd zijn met de AVG en/of community-regels of op grond van wettelijke bepalingen ongeschikt worden geacht.

 

10. Garantie, aansprakelijkheid

10.1 De exploitant van MEET5 garandeert niet dat de verwachtingen van de gebruiker van de aangeboden online diensten zullen worden vervuld. De exploitant van MEET5 biedt slechts online diensten aan waarin gebruikers activiteiten kunnen creëren. De verdere uitvoering en resultaten van de activiteiten vallen buiten de invloed en verantwoordelijkheid van de exploitant.

10.2 MEET5 is slechts aansprakelijk voor schade in verband met de aangeboden dienst die een ander rechtsgoed dan leven, lichaam of gezondheid aantast (in het bijzonder, maar niet beperkt tot: financiële schade, winstderving, gevolgschade, verlies van gegevens, immateriële schade) voor zover deze schade te wijten is aan een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim van MEET5, of zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten of voor zover het een schending is van een wezenlijke contractuele verplichting (d.w.z. een verplichting waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen). In alle andere opzichten is aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid in geval van schending van secundaire verplichtingen uitgesloten.

10.3 Het gebruik van MEET5 geschiedt uitsluitend op eigen risico van de gebruiker. Dit geldt in het bijzonder voor communicatie en contacten tussen gebruikers buiten MEET5, evenals voor deelname aan activiteiten die via MEET5 tot stand zijn gekomen. De exploitant van MEET5 is, ook als de exploitant en niet een gebruiker een activiteit in de app heeft aangemaakt, niet verantwoordelijk voor de verdere uitvoering ervan. In het bijzonder zijn de deelnemers aan activiteiten geen plaatsvervangende agenten of assistenten van de exploitant en zij handelen ook niet in opdracht van de exploitant.

10.4 De gebruikers zijn aansprakelijk voor zichzelf bij de groepsactiviteiten (activiteiten). De bedenker van de activiteit en de exploitant van MEET5 zijn, behoudens het bepaalde in 10.2, niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deelname aan de activiteiten.

10.5 Continue, foutloze werking en permanente bruikbaarheid worden door de exploitant van MEET5 niet gegarandeerd. Tijdelijke onderbrekingen in de toegankelijkheid kunnen zich onder meer voordoen bij onderhoudswerkzaamheden. De exploitant is niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade voor de gebruiker, zoals foutieve of vertraagde transmissie, onjuiste, onvolledige of gewijzigde inhoud of verwijderde gegevens.

10.6 De exploitant van MEET5 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van gebruikers. In het bijzonder is de exploitant niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit door gebruikers gecreëerde, gedeelde of gepubliceerde inhoud. 10.2 blijft onaangetast.

10.7 Behoudens het bepaalde in 10.2 aanvaardt de exploitant van MEET5 geen aansprakelijkheid voor misbruik van informatie en gegevens door derden of andere gebruikers. Dit geldt zowel voor informatie die door de gebruiker is gecreëerd, gedeeld of gepubliceerd als voor informatie en gegevens die op ongeautoriseerde wijze zijn verkregen, zoals aanvallen door hackers.

10.8 De systemen van de exploitant van MEET5 zijn beveiligd tegen aanvallen van hackers en virussen met in het bedrijfsleven gebruikelijke maatregelen. Het risico van dergelijke aanvallen kan echter niet worden uitgesloten.

10.9 De gebruiker vrijwaart de exploitant van MEET5 voor alle aanspraken van derden die zij tegen de exploitant instellen met de bewering dat inhoud/gedrag/handelingen van de gebruiker inbreuk maken op hun rechten en verplicht zich de exploitant ter zake te vrijwaren en schadeloos te stellen.

10.10 Voorts vrijwaart de gebruiker de exploitant van alle aanspraken van derden in verband met door de gebruiker begane overtredingen van de AVG en/of de community-regels en verplicht hij zich de exploitant ter zake schadeloos te stellen en te vrijwaren.

 

11. Belangrijke informatie in het bijzonder over de verantwoordelijkheid voor activiteiten

Meet5 biedt alleen de technische en organisatorische mogelijkheid om activiteiten te organiseren. Dit geldt met name ook voor activiteiten die Meet5 zelf op het platform heeft gecreëerd; deze zijn slechts suggesties en worden met name niet noodzakelijkerwijs begeleid of zelfs geleid door medewerkers van Meet5. Het verloop van de activiteiten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de respectieve deelnemers. In het bijzonder heeft Meet5 geen invloed op de personen die daadwerkelijk deelnemen aan de activiteit, noch op hun conditie (bijv. gezondheidsbeperkingen) of hun capaciteiten (bijv. wandelervaring, lokale kennis).

Activiteiten die door gebruikers en/of door Meet5 zelf via Meet5 worden georganiseerd zijn in principe besloten, d.w.z. niet-openbare evenementen, aangezien de groep deelnemers vooraf wordt bepaald. Dit geldt in het bijzonder ook voor zogenaamde XXL-activiteiten. Alleen als de groep deelnemers niet meer is af te bakenen en/of de deelnemers zich niet met elkaar verbonden voelen, kan worden aangenomen dat het om een publiek evenement gaat. Het aantal deelnemers is slechts een indicatie; er zijn hier geen vaste aantallen en de jurisprudentie beslist hierover van geval tot geval verschillend, afhankelijk van de respectieve omstandigheden. Er zijn geen vaste cijfers, maar als het aantal deelnemers aanzienlijk meer dan 100 is, valt er veel te zeggen voor het openbare karakter van het evenement - de omstandigheden van het individuele geval en in het bijzonder de specificiteit van de groep deelnemers zijn echter nog steeds doorslaggevend.

Als een activiteit in een individueel geval inderdaad als openbaar moet worden aangemerkt, kan het zijn dat er met bepaalde zaken rekening moet worden gehouden, zoals de registratie van de activiteit bij de lokale regelgevende instantie of verdere vergunningen (bijvoorbeeld Buma/Stemra voor openbaar ten gehore gebrachte muziek of iets dergelijks). Meet5 kan dit echter niet garanderen of vooraf inschatten, omdat dit ook per gemeente en op basis van de feitelijke omstandigheden tijdens de activiteit verschillend kan worden beoordeeld. De betreffende gebruikers, die dergelijke activiteiten voornamelijk via Meet5 organiseren en initiëren, zijn daarom zelf verantwoordelijk om zich vooraf te informeren en zorg te dragen voor een goede registratie. Hetzelfde geldt voor vragen over de noodzaak van bepaald personeel zoals stewards, beveiligingstroepen of paramedici en brandweer: ook dit kan niet in algemene termen worden beantwoord, maar is afhankelijk van het individuele geval en de respectievelijke noodzaak in relatie tot het specifieke evenement, de omvang en het (grote) aantal deelnemers.

Voor het overige gelden andere regels voor verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; in het verenigingsrecht is in de regel degene die "publiekelijk uitnodigt" voor een evenement een organisator, wat naar onze mening niet direct relevant is voor het opzetten van activiteiten via Meet5. In het algemeen wordt echter iedereen die de (financiële) beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft en/of zich expliciet als organisator voordoet, bijvoorbeeld zichzelf als zodanig bekend maakt, beschouwd als organisator. Iedereen die zich tegenover derden, zoals de andere deelnemers, als organisator voordoet, kan dus ook als organisator worden beschouwd. Wij raden daarom aan, vooral bij het organiseren van XXL-activiteiten, om er duidelijk op te wijzen dat de personen die de activiteit via Meet5 creëren en/of organiseren initiatiefnemers zijn, maar niet zelf tegelijkertijd organisator van de activiteit die dan plaatsvindt. In het bijzonder met betrekking tot mogelijke claims van andere deelnemers die zelf onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en instructies van Meet5, moet dus duidelijk worden gemaakt dat aansprakelijkheidsclaims tegen elkaar op basis van uitsluitend de vermeende organisatorstatus van individuele Meet5-gebruikers uitgesloten zijn.

Dit heeft natuurlijk geen invloed op (andere) civielrechtelijke claims tussen de deelnemers, bijvoorbeeld als iemand opzettelijk of door grove nalatigheid schade wordt berokkend door een deelnemer. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen of nalaten binnen de grenzen van de wet. Mogelijke claims kunnen niet of nauwelijks worden uitgesloten op basis van wettelijke vereisten, in het bijzonder door de gebruiksvoorwaarden.

Desalniettemin wordt er nogmaals op gewezen dat Meet5 noch de captains of andere organisatoren van de activiteiten als organisatoren worden beschouwd. Deelname aan activiteiten georganiseerd via Meet5 is vrijwillig en op eigen risico. Noch Meet5, noch hun captains en andere leden hebben enige zorgplicht of verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het publiek, enkel en alleen omdat zij het evenement via Meet5 initiëren. In het bijzonder zijn alle deelnemers verplicht om zich vooraf voldoende te informeren over de meeting en de vereisten (bijv. wandelroutes, weersomstandigheden, locaties) en hun eigen capaciteiten in te schatten om deel te nemen aan de meeting. Bij twijfel over persoonlijke geschiktheid of andere omstandigheden raden wij deelname aan de activiteit af.

 

12. Contractovername door derden

De exploitant van MEET5 heeft het recht om zijn rechten en plichten uit deze contractuele relatie geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Dit omvat ook de overdracht of uitbesteding van afzonderlijke functionaliteiten of deelgebieden van de app aan derden.

13. Slotbepalingen, diversen

13.1 De exploitant van MEET5 behoudt zich het recht voor om deze AV van tijd tot tijd te wijzigen, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, om te voldoen aan wettelijke bepalingen of vereisten, om te voldoen aan economische efficiëntie of om tegemoet te komen aan de belangen van de gebruiker.

13.2 De gebruiker verklaart zich akkoord met de toepassing van de gewijzigde AV op overeenkomsten die reeds voor de wijziging zijn gesloten, indien MEET5 de gebruiker tijdig, maar ten minste met een aankondigingstermijn van vier weken voor de inwerkingtreding van de wijzigingen, meedeelt dat een wijziging in de AV zal worden aangebracht en de gebruikerr binnen de termijn geen bezwaar maakt. In geval van bezwaar wordt het contract met de klant beëindigd op het moment dat de wijzigingen van kracht worden; dit heeft geen invloed op abonnementen die zijn afgesloten via de Google Play Store of Apple App Store, die de gebruiker rechtstreeks bij de betreffende aanbieder moet beëindigen. De kennisgeving van de wijziging moet opnieuw een verwijzing bevatten naar de mogelijkheid en de uiterste termijn voor het maken van bezwaar, evenals de betekenis of de gevolgen van het niet maken van bezwaar. De kennisgeving kan per e-mail naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres worden gestuurd. De exploitant behoudt zich het recht voor om te allen tijde onbeduidende wijzigingen in de AV aan te brengen (bijv. louter correcties van spelfouten of toevoegingen aan het dienstenaanbod van de aanbieder die geen negatieve invloed hebben op de rechtspositie van de gebruiker), zelfs zonder de mogelijkheid van bezwaar door de gebruiker.

13.3 Indien individuele bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, zal dit geen invloed hebben op de overige inhoud van de AV. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die wel rechtsgeldig is en de economische intentie van de contractanten zo dicht mogelijk benadert.

13.4 Tenzij in deze AV anders is bepaald, moeten wijzigingen van het contract, aanvullingen en nevenovereenkomsten in tekstvorm worden opgesteld om effectief te zijn. De vormvereiste geldt ook voor het afzien van deze vormvereiste. 

13.5 Op de contractuele overeenkomsten van de contractpartijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en de collisieregels; dit geldt niet voor dwingende bepalingen ter bescherming van de consument van de staat waarin de gebruiker woont of zijn gewone verblijfplaats heeft.

bottom of page